Thư viện hình

Nguyễn Như Trang

5 3
4 3
3 3
2 3
1 3